N faayi gollene Asawan Kitaabinkonpe daaxan ŋa, a ga ni asawan.org. O da 'calendrier' ya dabari yirige. Xa, n gaa fi be muurunu, ke ni ya, a toxo ga moxo be, sooninkanxannen ŋa! Xoyi n nta sooninkanxannen tu moxo sire, n w'axa su ɲaagana, axa n'in deema ti ke yi.
Nawaari! Hari na sooninkanxannen jiidi, na sooninkandanben do laadan wurugindi.

Abdulayi Jara