LAFIAS a ga ni sooninkan feddun kafumanten fedden wa koota dabarini katta Sooninkan laada , xille , naamen do danbe ; ke xaso be o ga a noxo , a tanpillen do fillo , dingira ke ya faayi ke :"ESPACE LUMIERE " 6 , avenue de Lattre de Tassigny 93800 EPINAY SUR SEINE.
ME XOSONDE wa dabarini ga katta " XARAN SUUGE " sooninkan xanne , sooninkaaxu da.
Sere wo sere ga mulla nan kafi me xosonde ke , an ra wa an xaran suuge ke walla katta ke dingira yere do ke xaso tanpillen do baane , APS 30 , rue de Strasbourg 93200 Saint-Denis walla an na Alaaji NJAAYI xiri ke mexenkacce tappe : 06 16 80 26 63 katta koota ke bicca ri
MUSUNDE FANA : Daganten do riiyen kayiti AIR SENEGAL INTERNATIONAL fuurakanpinte na a wutu PARI katta AFIRIKI debu beeni a ga joofene i ya.
MUSUNDE FILLA : DVD Kaseetini tanmi an yinme ga i sugandini CAMARA PRODUCTION GAAGE REXO;
MUSUNDE SIKKANDI: KITAABU ( i ga katta sooninkaaxu walla i ga ni sooninkan kitaabu ) XURAANE SOONINKAN XANNE ...dmt