Laasana Haawa ti '' Kennu nga naa ri, I telle jage ya ''

'' Kennun ga naa ri ... N telle jage ya ''
'' Eh kennun ga naa ri ... Kennun ga naa ri ''
'' Kennun ga naa ri ... N wa telle jage ya ''
'' Kennun ga naa ri ... Kennun ga naa ri ''
'' Kennun ga naa ri ... N liini jage ya ''
'' Kennun ga naa ri ... Kennun ga naa ri ''
'' Kennun ga naa ri ... N telle jage ya ''
'' Sallen ga naa ri ... Sallen ga naa ri ''
'' Xor'o n duwa me da ti sondonsire ya ''
'' Kennun ga naa ri ... N wa telle jage ya ''
'' Sallen ga naa ri ... Sallen ga naa ri ''
'' Xor'o n duwa me da ti butte sire ya ''
'' Sallen ga naa ri ... Sallen ga naa ri ''
'' Xor'o n duwa me da nuxudunxullaxu ya ''
'' Kennun ga naa ri ... N telle jage ya ''
'' Wagadu renmu; xa ken bire waaga ''
'' Gidimaxa renmun; xa ken bire waaga ''
'' Eh; Maali renmun xa ken bire waaga ''
'' Gajaaga renmun; xa ken bire waaga ''
'' Senegaali renmun; xa ken bire waaga ''
'' Eh; Ganbi renmun xa ken bire waaga ''
'' Eh; Ganbi renmun xa ken bire waaga ''
'' Karaata renmun; xa ken bire waaga ''
'' Xa ken bire waaga; Waaga do siina gabo ''
'' Xa ken bire waaga ''
'' 2007 ya; Xa ken bire waaga ''
'' Lan demiili seti ya; Xa ken bire waaga ''
'' N ga naa ti xa ken bire waaga ''
'' A xa naa t'in da waaga do siina gabo ''
'' Sallen ga naa ri; Sallen ga naa ri ''
'' Xor'o n duwa me da ti butte sire ya ''
'' Anke m'a ŋari yogo wa dunna an da; an ta xeeri mull'an da ''
'' Yogo naa t'an danŋa na waaga xallen koy'an ŋa ''
'' A ga m'a koy'an ŋa ken yan linŋ'a kaman danŋa ''
'' Uhhuun ... ke dunan ne ... ''
'' Yogo naa ti sallun ga naa nya tanmu; o naa salli doome ''
'' A xa ga m'a salli doome; ken yan genm'a kaman ŋa ''
'' Uhhuun ... ke duna buccinne ... ''
'' Kennun ga naa ri ... N telle jage ya ''
'' Maaren jaara yugu ; xor'o n soyi doome ''
'' Sange nta laaxara ya ''
'' Maaren jama xor'o n sanga doome ''
'' Sange na duna ya ''
'' Ke duna fonlanmaane ''
'' Wollayi ke duna; duna ni waxati buccinne ''
'' Ke duna fonlanmaane ''
'' Duna ni bito ''
'' Kennun ga naa ri ... N telle jage ya ''
'' Kennun ga naa ri ... Kennun ga naa ri ''
'' Kennun ga naa ri ... kennun ga naa ri ''
'' Kennun ga naa ri ... N liini jage ya ''
'' Kennun ga naa ri ... N telle jage ya ''

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Laasana Haawa da sooninkon su ya ke bire waaga ti ke suuge ya.
''A t'i ga naa ti o ke bire waaga osu naa kafi o naa t'i danŋa waaga do siina gabo.''
An da wari sooninkan xanne ke faranparen ya ni, hari suuge noxon di sugaano nga raawa yillayu gemundi ti sefexannun ŋa, iga diganxannu yillana xoyi xanne tuwaano nga xanne jagana nan saage n'a fatanfansi moxo be ya.
An gan t'an xanne tu an la nta ke taagumanse jagana n'a tu.
Ke xanne muraana harisa duruxoto, an na killen wutu an wa bakka du seeda, maxa ke xanne xoni, ke xanne xanu m'an xannun, an na ke xanne daro m'an doronmu, an n'a koyi m'an kunke.
An m'a wori an ga na tiyi xotten wutu siyanŋu nga ndo wullu ng'a timen wutu, mani na do ken ŋa? daxame ndo time be ga do an batte.
Laasana Haawa; o xa naa ti an da waaga do siina gabo, hari na o salle gabo siisoxo bannasanu, siine soxo siine banta.
- Ke suuge ni siinayillayen kuuñinde ya yi, a ga sooninkon taaxe noxon ŋa gelli daaru ma lenki, hari ke lenki a wa finna yaarene sooninkara, a ra nta sankunu moxonma su ya.
Sefene xannu beenu ga nta gaba sefene xannu noxon di, kun ñan gaba sankunu moxosiri.
Ke bire waaga = kuuñindu be ga ni a su ni duwanŋu ndo Allah ñaagande ya yi.
Nan duwa me da, nan saage na yanpayun muuru me maxa taaxe noxon di, tintanlenmaxu noxon di sinmaye noxon di, kappe noxon di laatoye ndo denme noxon di
Nuxudunxullaxu ndo xanuye noxon di, denme ndo hinneye noxon di.
O naa tu ku sallin kuuñindu wa kitene duna xannu ku su noxon di, xanne su d'i koni moxon ya ni.
Oku xallen ya ni '' KE BIRE WAAGA - WAAGA DO SIINA GABU ''
Ke duwanŋe wa kitene sooninkara xirisi xooron maxa moxosiri, kisimanu do maamanu.
Iga naa joppa an jonŋa an ta mulla har'a ga ñemene, n'a tugu ti duwanŋe ke daxamunte ni a jiidinte nxa ni.
A fakka ni hinneye ndo do hintuwaaxun ya.
Duwanŋe be ga ni xaranŋe ya ni, diganxanliŋun do sefexan gemunton duuron ya n'a noxon ŋa.
Xoyi taare taare gó maxa moxo be ya sooninkara.
Ken ya ni ke xanne liŋoye nsu ranta konini nan nyeme.
Hari na waaga xallen koyi o su kafumanton ŋa.