Citation Posté par kabu tirera Voir le message
Na ku sinmayu toxo o yinkollon ŋa . O telle kaane kan
bire ?
Ma kan bere xaani o xa ga o yinmenu ragana soro ya ?
!

an wujemu mernme ,

in ke da an digamu ku su haamu, i siro moxosiri. nuwari ti an sahandi moxo-siren ado an sefe kittu ŋa!!

ma n'ga yile-rini sefe an tirindidu ku kanma , tunkka ŋa na duŋe