Nma renmu xa su do golle .Ken gana dangi, in tirinden na katta soninkan renmu a do soninkan xan mugaanon su ya, ku beeni ga FARANCI ma xa in na ti ku beeni ga soninkan Rajo ke kitana walla i ga a terinkana SIBITI su ya .Nma renmu tirindinde faayi :fedde be toxon gani A.P.S a taaxunten ga FRANCI ya soninkon do soninkan xan mugaanon su da , a duruxotoyen da , do a sikken da, a da RAJO kita sibiti su o ra ga o xannen terinkana a gani SONINKAN XANNE xo xa su ga a tu moxo be ken wa telle ma siino gabo ya lenki. In tirindinde ke yinme ni ya : RAJO KE KITEYEN DA MANNE DO MANNE SIRO O XANNE KE DEGAYE KAANE ? Nsinme maxa a da fo gabe siro .