Sunpu Kafo siino tanmi ñaxa Sibiti, Desanburunxason 19, siine 2015

 Imprimer 

Sunpu Kafo siino tanmi ɲaxa ɲa lenki Sibiti, Desanburunxason 19, Bamako CIC noxon di

Sunpu Kafo, ken ga ni kaho be Maalin Sooninkan xaranlenmon ga d’a taaxundi siine 2005 (Association des Étudiants Soninké du Mali). Yirigi haayi i siina tanmundin ya yi. Ken ya ni, i ga da gangon wara katta Sooninkon su yi i na me ɲi bera xoore be ga wa a xilli CIC Bamako noxon di. A kootan ŋa soro xooru yogonu ɲi non ŋa, kun ga ni Kaba Juwaara (Kahon haabe), Saajo Gasanma (Maalin minisiri xase), Yaaya Baccili (kaho ke yinmanke hana hana), Yusufu Jaaguraaga (Kaho ke yinmanke tana), Cebille Daraame, Dawuda Tegete, Fatumaata Sumaare (kahon saaxe), a do kaho ke yinmanke (Usumaani Tunkara). Bamako Sooninkan gabe butu nan ri siino tanmi ke ɲaxa moxosiri. Ken di, ku soro xooru ho wo ho ga da digaamen wutu, i d’a joŋa kuuɲinden do maamanden ya yi katta xaranlenmu ku yi, baawo i ga da gollu beenu ku siino tanmi noxon di, i ma huxu sere su yi Sooninkara noxon di. Siino ku tanmi noxon di, i da siino karagi ɲa i wa dagana kaaranu xoyi Ɲooro, Xaayi, Yelimaane, Jeema, kun do i meenu… I da i sigiran xa haga FISO ku gollu danginton su di. Siino ɲeeri noxon di, i da sooninken danben do a naamen sanqi do Bamako noxon ŋa ti sangun do baabun do i meenu yi.

Kaba Juwara, aken ga ni sooninkanxannen xaranmoxo xoore yi, kaho ke taaxu siinen ŋa, kafo ke soro hanu kiɲi a ya yi, i ga da i haqiru ɲa baane ma kaho ke na saare, nan xoore, ma a ga wa sigira be yi lenki koota ke yi. Kaho ke maanan ni na sooninkanxannen do danben do naamen yiriwa, n’i sanqi do duna su yi. Ke koota yi, Idirisa Tuure, aken da xaransuuge suugu jaman da, ken ga ni ti Sooni Renmu, yillenkare, o nan giri nan sigi, n’o xannen wurewutu kanmun ŋa, o maxa ɲa hallanke, nxa kaananke ! Ken xa dangi halle, Taalibonun xa ri beran di, na kaawahinun koyi jaman ŋa. Ikun xa halle, suugaana Jaaba Kamara xa ri beran di na jaman sewandi ti sooninkansuugun ŋa. Ayiwa, n maarenmu, axa marenme Banjugu Daraame xa do i kitaabenu ɲi bera ke di, na a koyi duna su yi nan ti lenki koota ke yi kitaabun wa sooninkanxannen di, ken ŋa Sooninkon na i xannen xara na saha ma komonkaccen na bugu a yi. Sange ke ɲame ti sunken ya yi, Sooninkara do Bamako suugaano xooru yogonu ga ri na jaman ɲaxalindi.


Banjugu Daraame, Soninkara.com faaretaaxunte, gelli Xaayi, Maali