Soyi n na an musu suuge

 Imprimer 

Soyi n na an musu na garankan suuge ya.
A bange kanbiya ya debe be toxon ga ni Ganbisaara.
Akite moxon faayi.
Misoone kome sanbaaxe , sawaaxe ya ni, a taaxunten ga  i Bokejawe.
A toxon bagunten ga ni. Tunkan yugun do banna xooron wa xiili, nan ti a na ri i yaqun ñaagaarun taga i dan  a. Ken ya da a kiña Ganbisaara.
A da i me sawaaxi yaxarin darajante ñi non  a, a toxon ga ni Maranba Sineera. A da yexi, i da me mugu siri.
I yexun ña yexu li e,fataama wu fataama gan nta a yi.

A Ken Misoone feti sawaaxe kudun bane, yugusiren xa yi, yugusaaken ya ni.
A wa kafiini Muusa Moolo kuralenmen xa ya.
A ga na ñi telle kuren  a, menjan e wa a maxa, a toxon ga ni Barasa Daha maxannera.
Garanken ya ni xa tagadinma fe.A da ganbari tinmen seera i kaawunun ya maxa.
Misoone ga na ñi telle kuren  a, a na ti Barasa nan ri ña i yaqen kaaran  a, ku do, a na xiide bagu a yi katta i ga riini.
Ken xiidi bakke noxon ya ni, Barasa ga da " soyi n na an musu " suugu niime ya,Maranba dan  a suuge ke noxo, a wa Maranba do Misoone do i xabiilanun danbun koono.
- Soyi n na an musu-
"
soyi n na an musu Maranba
Soyi n na an musu, kan inne Maranba
Misoone kome yaqe Maranba
Sanba kome yaqe Maranba
Muusa kome yaqe Maranba
Soyi n na an musu kan inne Maranba
Maxa ña lenki futo ; xunbane defe
Maxa éna lenki soyi xunbane butu
Soyi na an musu kan inne Maranba
Soyi na an musu godonne Maranba.
"
Ke suuge da daraja kita lenki kootan  a, ma xabiila kutun su nan saage a suugunu.Malinkon, Fullu, Wolofonun, i su wa suugunu lenki.
O sooninko gabo, i safa gabo, i faayi i wuttu, i ga i nana duran foonu ya.
Ke suuge, in kisima
Denba jangu Sunbunu
Yan da fatanfansin dan  a kun du.

 

Ces contes, poèmes et chants en Soninké ont été fournis par monsieur Mamadou DJIMERA.

Notez la présence du caractère "ŋ" dans l'écriture du Soninké. Ce caractère est un caractère nasal qui se prononce en collant le fond de la langue et le haut du palais pendant l'émission du son vocal. Il se prononce comme le son final de "parking" .Quand au caractère ñ c'est le même que celui qu'on trouve dans España et se prononce de la même manière .