Soninkaxu ni mani ho?

 Imprimer 

Soninkaxu ni mani ho?

Seraxu , seraxun wure juppen ya ni, a xoti xoten xa ya ni
O na me tu, na me xanu, na me deema tonŋun kanma
Nenende ma dangi seren nan bara I du ya (soninkaxu)
I ga da kuye be taxandi an da, an wa na ti an ta a yi,an na duŋe wondi xallenŋa

Noxxu su an ga kato telle a yi,an soninkaxun wutu kanmu
Kaarankaxun name, haraaxi ho heti lewu duna noxxu su
A a ku digan xannun(soninkaxu)mugu, an na i raga an na kisi duna yonkin kutunŋa
Xa ri on na soninkan doroken toxo o xanunŋa ma soninkaxu na kisi ti Arna horomanŋa
Uu uu uu! sonikaxun ni Arna kuyen ya, ko xan katta wurnu a yi, an ga balla a yi, in ke ma ken kaman wari duna di.
 
WAGUE Abdoulaye Mouhamad,
Unité 12 Villa n° 39 Parcelles Assaines Dakar / Sénégal
E-mail :