SAARANA

 Imprimer 

Nmaaren yugo, Nmaaren yaxare.
An saarana terinka, an ma do an paaba.
I ga da an kinya lenki, an di alla tiiga.
An ma do noxo nsigi, xasu nyeri ma xasu kebi, a do an ga sikki.
Na an sugundi,siino filli.
Na an seraandi terende.
Sere lanti i saarana tugana.
An faaba soxo na an birandi, ma an ga katta an du wure.
Maxa bara kun saara xaso yi.
Saaraanan na fasu sere da kanwe yi.
Kon katti i saaraana tugana.
Gelli duna, ma laxara.
Nmaarenmu xoron sinme, on ta taqo duna.
Sere su nexunten gi i saarana silaamaxun ta an maxa.
Tunwan ni tonwu nya, xa maxa mungu do saara xaso nwa.
Gelli wandi jaman linwe gana an mungundi do ku saara xaso yi, an na dalla kiyi xaxacce nwure.
Sere sun xawa ni i saarana doro na a deema ma dona gan giri.
Wasalaamu

Article soumis par Demba Soumare