Ke Bire Waaga par Aliou Goundo SY

 Imprimer 

Ke Bire Waaga par Aliou Goundo SY
Ke bire waaga

Ke bire waaga soninkara renmu

Ke bire waaga            Waaga do siina gabe

Ke bire waaga            Waaga do siina gabe

Waaga dankunda        O su na salli doome

Waaga dankunda        O su na sunka doome

Waaga dankunda        O su na musu doome

Waaga dankunda        O su na soyi doome

Waaga dankunda        O su na sanga doome

                O su na musu doome
 

Ke bire waaga          Soninkara renmu

Ke bire waaga          Sooninkan lenmu

Kuuninde ndo maamande
    
Siine ga na na tanmu ya

O su na a salli doome

O su na musu doome

Komaaxun kaccen kuti lenki !

Korintaaxun biren dangi lenki

Waaga do i me siina gabu

Ke bire waaga     ke bire waaga

Hari na o salle gabo

Kappalenmaaxu noxon di

Hari na o salle gabo, kiyen do wuro

Hari na o batiyun laga

Hari na o suumun laga

Soninkara renmu

Xa kee bire waaga

Koye noxon di bito neri

Hari na silaamaaxu jiidi

Killi gille killi deppe killi laate

Killi tinte killi kurunba killi xase

Ke bire waaga    ke bire waaga

Waaga do siina gabu

Kame faayi ke , kamo filli faayi ke

Siina kurunba su, xoro na Allah terinka

Xa ri o na Allah naaga doome

Kamo sikki faayi ke, kamo naxati faayi

Siine su, o na Allah naaga doome

Ke su wa dangini, ke su wa nemene

Ko xan da sinma nan ti duna ke lagarini

Kotollixulle ndo kasanka xullen na yi

Koota su hanmi koota su joote

Kiyen do wuro sinmaye duuro, ke wase , ke wase keeta!

Xa renme / SONINKARA DEENA Aliou Sy Sawane.