SAARA YAXARU XA NAWAARI

 Imprimer 

SAARA YAXARU  XA  NAWAARI est un poème proposé par Denmba Jomon Sumaare à Soninkara.com qui est dédié à toutes les femmes.

SAARA YAXARU  XA  NAWAARI

Yaxare nawaari nma yaxare nawaari
kon ti yaxare fetti fo
yugu xoore nafaado
saani bangante
renmu neenenda nd'i marasanda
kon ti yaxare fetti fo
yaxare ya ni kan denne kaane
yaxaare gan ti ka su ken ka ma sigi
n ma ndo golle nma yaxare an do golle
duna ga liŋo su an ga yere ya

yaxare gana noxo ŋuttu
towoyi mise, nuxudunkutu kun d'i me tana
koota su do tirixi yaraxaye,koota su do hanmi ma nga saare
ken lenme ga na saare, an taxa saaran terinkana
saara yaxare ga na ti baane lenmine na ti tanmu
xa, ken su saara lanti i renme ŋaralaburunu
hara nlenme ga na ňa waxante
saara nawaari saara yaxare nawaari
nma ndo naxaani siitiye
saaran ni dore fon ňa,saara yaxaren ni dore fon ňa
ren sire ga saare su xa ga yere ya
ren bure ga saare su xa ga yere ya
duna jikke yaxare,lahara jikke yaxare
nma mi nga da nduwa muuru
nma mi nga da nyaaxan jiini nsuura
sere su gan t'i saarana batta,silaamaxu nta maxa
xoro n'o saarano battu,xoro n'i terinka
nke yi nsaarana mulla nŋa batta ma duna gan giri
kuuňinde ndo maamanden wa katta sooninka lenmen su
xa marenme xa menjanŋe a do xa xaran lenma denmba jomon sumaare

Sahandaana :  Denmba Jomon Sumaare