XIRISIN DIGAAME NI KANWEN YA

 Imprimer 

Nŋa diga baane koono ken gani xirisin digaame.jaari xooren ňa da ko.bugari sisoxo karta

Yugu xase yogo yaani,a da renyugu karagi ya saara a do lenyaxarin baane.

Xirise li na nwoti, xa wa tu na nt'i nta bakka watte ke.A da i renyugu nxiri,n'i gondoni ko i da.

A da manne xa ko i da,xirise nti. Nke ga ke watte be an ti taqo,xa nga ke be koono xa da

Xa gidan yaxare,xa na xa haqilen toxe yi.Na tuguti a baane yaani xa noxo yaxare

Xa gidan yaxare ke ga na kiňe yexu,xan maxa a kini ku sere dantato

 

--------------------xan maxa a kini yugu deppe

---------------------------------xan maxa a kini yugu giile

----------------------------------------xan maxa a kini yugu faranfare

---------------------------------------------xan maxa a kini yugu ŋaraňanŋe

---------------------------------------------------xan maxa a kini yugu binne

--------------------------------------------------------xan maxa a kini yugu xulle

Yaxarine nxooro,yugun giri d'a batte.Sere be ndaari i n'a bisimilla.nda dantexi biran be

Renyugun na daga me wori.i na ti baaba ti on maxa a kini sere deppe ke xa deppan ňaani

I toxo ken ňa yi yugo su nda ri, a ga ma kiilo a na defo walla a faranfare walla a ŋariňanŋe, a xulle walla a binne

Lenyugun su daga me wori,na tuguti i gidan yaxare nfaayi dangini yexu.

I su gida xooren giri, t'i wa telle faaben digaamu ŋure muuru.Adaga debifana na kun debe tuwaanon su kafu me yi,foofo d'i haqilin tuwaaxun ko xa i ma digaamu ku wure kita.A daga debi fillandi xa kun xa ňa kundun ňa i ma tu.

A daga debi sikkandi,a ga kiňe deben fonfallen ŋa a do lemine yogo xosi gemu.

jaaxa lemine ke fetti leminen duuro wolin ňaani,lenyugu xoore ke ti lemine nda.duruxoto an na aaliimu kan koyin ŋa, walla tuwaana xoore, walla xirisi xoore.Lemine nda yokun ŋuttu a wore yugon kaane,i daga m'i ga kiňene furun goorun ŋa lemine nti ngida bisimilla.yugon nti xori an ma tuuri nke yanxana koyi yere.Lemine nti gidde an geti nna ku be koyi an ŋa,i su fayi saqa yere ya.O debbe tuwaano, o debbe xirisu a do wolini,i su faayi yere ya.An ga nti na mukku jaatigi koyi an ŋa,nňi mukku jaatigi koyinin ŋa.A ti saasa njatigi na nyinme ya,lemine nti bisimilla.A da yokku nŋuttu xadi katta i kan.i ga kiňe ka nwa,a ti lemine da degi nku ji.Lemine daga lalle ŋa woccu laate lemine nga no.

A falle lemine li,yugo nti xori jamu ni.a t'i do alla yan ňi gijan katini

Yugo nti lemine nda, an do ko do ko ni yere.ndi ma, ado nfaaba, do ngida, di nxoxone

_A ti an ma xa,lemine nti gelli suxuba a ga daga furu ndo biranto bogu me yi

_An faaba xa,gelli suxuba a ti telle i arijannan kan fonlaqe ňa ŋuňi

_A ti an geda xa,a ti ngida daga seetane wara kille

_A ti an xoxonen xa,a ti nxoxone daga o ten tintindi kaanin wa

Yugon ti lemine, an da ku digaamu di nlesema lemine nti. an ga da nfodi nsiiti ti ke be,ken ňa da nlesema ba ma nke digaamu nňa nda nlesema.A ti toŋu sere giri yinme ken na xawa na xoto an maxa.O na yaaxe kitta an faaba digaamu kuyi fina ke nbire o na daga katta nke digaamu.An faaba ga faatini a ma xa renyugu karagi ya toxo ba,a do lenyaxarin baani a t'i yo.

An faaba meti xan maxa a kini yugu deppe//yugu deppe ke ni maaren yexun ňa,xa maxa a kini maaren tinte.xa da kini maaren tinte, i gemi gemu a layi sunpu bonondini

An faaba ti xa maxa a kini yugu giile// yugu giilen ni tuŋa laaten yexun ňa.a baane ya ni xa noxo yaxare,xa da ga na laato bakka me yi a maňa

An faaba ti xa maxa a kini yugu faranfare//ken ni naaburu gumen ňa xa maxa a kini naaburu gume,xanda fo yiga xa ra gan ta dugana ke ni xa lesimandini ya

An faaba ti xan maxa a kini yugu ŋaraňanŋe//yugu nwarinyanwe nni yexilan buren ňa,xa ga na kini yexilan bure a layi xa giddan yaxaren ňinme karana nta tu t'i da fo deberi

Xa faaba ti xan maxa a kini yugu xulle// yugu xulle ni hasidin ňa, xa maxa a kini haasidi

Xa faaba ti xa maxa a kini yugu binne//yugu binne ni xawuyen ňa xa maxa a kini xawuye

____AN FAABA DIGAAMU NWURE YA FAYI KU_______

Nňinme gedi digaamu be ko,i wure faayi

Ngetti nfaaba daga i arijanna ka laqen ŋuňi,yaxarin faranfare yogo ya kiina na nkara saagandaano ga me katta do a batte a daga kun ňa naxa gemundi.alla ti an ga na soro gemundi a yi xo an da ŋarijanna nka sirondi

Ngetti nma daga furun do biranto bogu meyi,yaxare yogo yan taaxu jalan ŋa bitto filli a da ga mi yi a daga ken ňa deema.yaxare gana taaxu jalan ŋa a ni kalle do bireyen ňa naxa

Ngetti gida daga setaane wara kille,wandi yaxare yogo yan li o debben ŋ'a wuyi a noqu ya ma yillen ga kereene a daga ken ňa wara kille.yaxaren kiina a do a xana bera baane kanma ken ni setaane ya.

Ngitti nxoxone daga o ten tintondi kaanin ŋa,nbxoxone ndaga o ten killen ňa soxo ten kille ngana xura a do kaani na tinta

Ken ňaani duna noxo sere su d'i sigira yaani, sere maxa nexu sere.fonne ni filli gana kafu meyi a wa ňaana fo gebe yi.a safandaana denba jomon sumaare na bogu laani moodi maali jamaane

KE KININI XARANWAANO SU YA / CA SE UN CADEAU POUR TOUT CE QUI LI MERCI