Soninkara Xibaaru du lundi 18 Juillet 2011

 Imprimer 

Soninkara Xibaaru du lundi 18 Juillet 2011Soninkara Xibaaru du lundi 18 juillet 2011, résumé de l'actualité en Soninké par El hadji N'diaye :

 

 

.

Ajouter vos commentaires

Poster un commentaire en tant qu'invité

0

Commentaires (1)

  • Poete soninke

    N na soninkara soron muuman su maama n\\\'i xanta nan ti xa do sooninkaxu xa do duruxotoye!

    Hari na soninkaxu dokkon tonto; N na saage na xaranmoxo xoore Alahaji Njaayi xa maama n\\\'a nawari a ga ku sefexannu sanqini koye su noxo kuudo sooninko naa bogu soninkara xibaarun seeda!

    O n daga doome o naa katu jamun booren faayini kanqote![I]null[/I][B]null[/B][B]N na soninkara soron muuman su maama n\\\'i xanta nan ti xa do sooninkaxu xa do duruxotoye! Hari na soninkaxu dokkon tonto; N na saage na xaranmoxo xoore Alahaji Njaayi xa maama n\\\'a nawari a ga ku sefexannu sanqini koye su noxo kuudo sooninko naa bogu soninkara xibaarun seeda! O n daga doome o naa katu jamun booren faayini kanqote![/B]