hommage en soninké à Ousmane Moussa Diagana dit Denbo

 Imprimer 

denbo na minna ?

o sege gidun ya
o yanqanto lanbundi
o do yeline yan gemu
a ti i ma denbo wari
muusa jeyidi , njabu haliima , xa da denbo xiri
yittu derun ga sefe
banbuusen da i jaabi
i da man ko me da ?
denbo jagana yan sanku
saalatu muusa , m’buh senbelu , denbo nimi xa yi

ku sonqon do ku guutumayen
na xo dirayu
yaaxon tonte kanmu
a ti dirayun ma giri i ke ya
sondonmun yan wuunu
jahara jeyidi , laasana jeyidi , xa da denb saxu raxen koyi a yi

yeline segente ,
yaaxon da a batu ma a ga sankunu
o toxo me tirindini
a do denbo da minna batu ?
jegi buya , uusufi xunba , xa da denbo bisimila

xotten nta roxono nan roxo denbo
biton xa roxo i xusa neme
haadama , naabure , foyinne
kamanen da denbo taxandi kanmun do nine


wague seydi
bibliothécaire alliance franco – mauritanienne kaédi

Ajouter vos commentaires

Poster un commentaire en tant qu'invité

0

Commentaires (8)

  • MARIRENME

    Nawaari Xaranmoxo Seydi Wague ti ke xaransuuge be ga da o sinmandi Xaranmoxo Xoore,ALLA Tunka Xoore ke gan na a neema,na o da a su kaffu Alijanna.

Charger plus