Xaransuuge : Allaahu taalla

 Imprimer 

Xaransuuge : Allaahu taalla 

Allaahu taalla

Tiigayen wa Allah da

Hinneye tunka

Tunka kallanKunte

MuHiyen tunka

Tunka kallanKunte

Tunkanu tunka

Tunka sabarinte

Gaagande tunka

Tunka teleKonte

Neema tunka

Tunka wuruginte

Kisiyen tunka

Tunka xoore , tunka sire

Baanaaxun tunka

Tunka banna

Kinnaana tunka

Tunka ragandaana

Tunka be ga nta janbene

Tunka fonnansire

Banaaxun tunka

Baanaxu d’a nafa

Allah ni baane ya

Allah ya ni tunka kaarinte

Tiigaye tunka ya ni

A do tiigande nan xawa

A ko tunka

A ga naa ko , a naa HaKi

An toxon wase kawande yi

An ya n’o tu dinant’o yinmeu ya

Mungun tunka ndo warin tunka

Tunka mugaano ndo tunka warindaana

An n’o duwaawunu jaabi , o tunka senne

Tunka fasaKunte , tunka kandandaana

An komon ya ni , o ku n’an komon ya yi.

Safandaana xaralenma
Aliyu Gundo si sawaane bamako

Ajouter vos commentaires

Poster un commentaire en tant qu'invité

0

Commentaires (4)

  • sumaarenkunda

    xaranmoxo aliiwu gondo an do maamande,na tuguti an gedi jakkindi toxo su ko kundu, alinwi alla da,hadamarenmen nyaani kontinten wa,xa alla ken tinmanten nyaani,an da ke xaran suuge a gemu moxo siri,ken dangiyen palle ke sunxaso xoore an soro nsinmandi do alla kallanwunten wa,an da baraaje kita,alla gan n\\\'o d\\\'an su baraaji xeeri ya, n\\\'o taqen nya arijana yi, n\\\'o betuyu laga,alla gan n\\\'o kisi sere burun man tooran wa :cry

Charger plus