Lenki renmen do i wuno

 Imprimer 

Xenxon a din sanpe, nsaxo.

Nwulli lasamaye  din xooro.
 
Ntirindindi nti « manne xa na du ? »
 
I ti nda kata kanmu, an yaxon wutu.
 
Nfayindi xa sankuyen ma bagindi.
 
Lemenan yigon di wunun din kawandi !
 
A kitte baanen  wa tigitini wunon kaane
 
A ga dangi, a ga daga kaane.
 
Nda a ñi falle ya haajunten na kitte
 
A terente, ti falle, jaaxa a wunun yerente.
 
Lemena nyigon di wunun din kawandi !
 
Lemena nyigon di wunun din lasamandi !
     
Jaajibinne.G.D ()

 

 

Ajouter vos commentaires

Poster un commentaire en tant qu'invité

0

Commentaires (1)

  • Poete soninke

    N na mulla n\\\'a tu an xanne ke suugen ga do fo be baane?
    Nawaari ti faamuye senne