Deenandunbe

 Imprimer 

Deenandunbe (1)
Forindunbu
Yaaxandunbu
An giri forindunbu kan ya
An li yaaxandunbu kan ya
Taare taare
Lendunbe, deenandunbe
Hinneye lenme
Yaaxanji nda xaaruyen saama
An faayi lenki, an saarano n faayi
Sunpu ndo maarenmu nsu faayi
Lenki ni sewoye koota
O ku ñaxalli t’an liyen Ka
Duna faayi!
Xottan ka fana!!!
Dulle ndo daqun kakurunba
Xanuye ndo xoniye kaxase
Yaagu ndo Sabariye kan ña ni
Golle ndo butte kan ña ni
Deenandunbe
Lendunbe

An faayi ke :
An gana ña yitte be yi
Duruxoto:
An nan fuugu
An nan ña fuugaana yi
Duruxoto:
An nan lenmu
An nan ña renmaana yi
Maxa ña fuugaana yi xafu!
Renme ganta d’an batten Ka
Maxa ña yitte yi
An ganta fuugunu
Maxa ña fuula yi!
Yaxu na do jiidiyen ña yi
Yuguxoore n kiilu n na renme ña yi
Renme haaju n na hinneye ña yi
Renme be ga saare kiiden wure
Nan li xooro xarallen wure
Ken ña toxo ni mallasoyen Ka
Sewoye xenpa, deenandunbe
Forindunbu n faayi, yaaxandunbu n faayi
Ñiimidunbe n faayi
Deenandunbe ña nda kame yugo fanqa !
Deenandunbe segeñe nda ñiiñe boto!
safandaana Maagundo Ali si sawaane
gaabu goppela.

Deenandunbe (2)
N ga n’an faayi
N naa soyi, n naa muuñe
Xenpa wa faayinde yi
An faranfare ya ni
Yaaxo nta dangini an Ka
An wa beesu faaayini
T’an yaaxa mullun Ka
X’an ta dango korosini
Yaaxo ni fillo ya:
Hinneye yaaxe ndo buroye yaaxe
Hinneye yaaxen yan soyi n’an da
Buroye yaaxen ya sunono katt’an Ka
Lendunbe nsu xoorono t’i wutaano yaaxon ya
Korosindaano nan maxa mungu ken Ka !
Ko xa n d’an tuyindi,
N’an maa koy’an Ka ?
Tunka kallanKunte ya ni
Xatin jonKa minna yi ?
Konbon ña ni, an da ken tu !
Maxa mungu deenandunbe ;
"An naa tu lenme nsu na konbon ya tu
Dinanta sinqe yi !"
Deenandunbe:
An do hinneye nan xawa
Hari, n ga na saage xaransuuge ke yi
An ke fina ya d’an xawa
An ma giigirin deena wu xanne mugu ba?
Ti: n maa daga !
N faaba daga !
Sinqen ñan da duna toxo
Gelli konbo n ga xasu fana Ka
Yonkixaye ña nda bonteyen joppa
Lenga ndo tooxe !
Renme kuti bakka yonkin ya .
Xasu kaabundi yillankaran Ka
Konboxaye ña tunsindaana yi
Ko xa n’anke wutaana Ka lenki;
Deenandunbe?
Maamenu, saaxatugunnu
An m’a wori dunadunko nga sefe !
Lenme liKe ña ni xoyi
A kiteyinballaaxu n feti noonintaaxu yi
Warijaxe ni nigijen ña yi
Deenandunbe,
Kitigabe fuuti d’an batten Ka
Ku n fogabe toxi yaarene
Tagabe giri d’an batten Ka
Ku n toxi badan terende yi
Saageye nta ku danKa xadi !
Raqe gabe wu d’an batten Ka
Ku n toxi badan luukeye yi
Badan tooxe ndo badan lasameye!
Badan hanmi ya ni
Renme liKe ni deena
Sondonmu nsu miile katt’an Ka
Deenandunbe
N ke w’an mulla
An kitingunbure yan d’an liK’in da
An taanu wurewutiye yan d’in sewondi
Yaaxanfunsi xulle
Yinttimulle
Yinttisalaqe
Li, n’an sunbu ta fillo
O nan daga xatin xoolen di.

safandaana Aliyu gundo si sawaane
gaabu goppela

Ajouter vos commentaires

Poster un commentaire en tant qu'invité

0

Commentaires (1)

  • sumaarenkunda

    Nmaaren deren an do sooninkaaxu,an xaran suuge nwa gemu,na tuguti foofo ga nya xirise an jonwa lenminaaxun ya,ke kunwa lenminaaxu nni fixoore ya,ken ga na dangi,an safandun noxo,an ga ka loono nwe batte,nkori ken ya faamunu nawaari an sooninkaaxun wa na sooninkara wurugi