« Ñaxa n fasu xiide yi »

 Imprimer 

« Ñaxa n fasu xiide yi »
« Sefe n su wutini ti jopperen ya yi »
Danŋe ndo dinme baane feti
Sooxo ndo rege baane feti
Xanne suugu
Xaransuugu
Xiimandu
Musundu
Muurundu
Jagandu
Safandu ndo xaranŋu
Yaaxaraxurayu
Tuwaaxu ndo hintuwaaxu
Musundon beran faayi
Maamedi kaama musundon bera
Kante kundankon bera
Jara kundankon bera
Madi kaama sumiina
Gaayi kande renme xonte
Kisima kaama soxoode
Maaama sumiina jalabaane
Daado teme diixe

Turuuru sunxume
Turungunbe sunkayinbe
Sooninkara fitille beran ya ni
Kaagunyugo:
Fendanlenme taata
Gulo kiina, jara
Digijankon kalluyugo
Jaakundankon beran faayi
Maali do Muritaane
Senegaali do Ganbiya
Asalenme faaba
Sira haaba
Siroye feti korintaaxu yi.
Jalla baaba
Xanlinŋe tangi jala
Faabandanbe ni ñangollen ya
Tibille paaba , n jaayi
Kanteba do daado ti : o faaba
Faabaaxu ni sigitonte ya
Lenmu karagi faaba
Lenmu karagi xeyiwutaana
Sefaano gubuxoore
Kinginkon sefaanaxoore
Sumiina renme:
Sefe nwa sankunu
Sefaana nwa sankunu
Sedaana n wa sankunu
N xa safande nta sankunu !
Sefaano ndo seedaano…
Sefe n na minna yi ?
Xa daga minna yi ?
O na sooninkara wuxanne terinka fonne
Mulisinŋo taaxaana
Banbella mukkuyugo
Geñi marallenme xibaarindaana
Booxoro kutiidu masallanŋaana
Digija wuraano n ŋunanŋaana
Gansoyitiisi garan fatanfansindaana
Hawuruxoore kennu jagandaana
Waayegillu suxubafana seliŋu sefaana
Gumeera muusinu sunkayinbe koota
Debun lagare, debun koda ni :
Gansoyitiisi- siyugu fakka n di hooraaxu
Duna nta duumene toxogume da !
Kalle nta toxo yigana
Kalle nta toxo tonno
Si be ga na kara sin- saxan ŋa, ken kara i kaxullen ya
Gaana renmu
Waxadu renmu
Kunbi renmu
Kunbisaaleh renmu
Kanta renmu
Kanta xase renmu
Sooni renmu
Sooninkara renmu
Waxaduxase renmu
N da xa gansi
Xa nin ñiimi tabaane
Gidimaxa do gidinme
Jaahunu do jonboxu
Kingi do karaata
Soroma do gajaaga
Tiringa do xañaaga
Ñooro do jeema
Debuñeri do baaxunu
Barawelli do goppela
Xaayixoore do xaayitugunne
Sigi ndo ñana-kulukoro
Sinsa ndo ballansa- seegu
Sigaaso tatta
Mobuti do tonbokutu
Asikiyanu saxuraanu
Gaawo do kidaali
Sooninkara safandaano
Sooninkara sefaano
Sooninkara xaranŋaano
Mukkuyugo yogo wa kille n di riini
Kunpan mukkuyugo n faayi riini
A toxon ya ni :xaranballaaxu tuwanballaaxu
A xason xura de !
A kiye n wa mulla nan sigi
Danbigumu n su duguta keeta !
Danbintanŋu ndo kunpa !!!
Maali renmu
Maalixoore lemunu
Muritaani renmu
Muritaanixoore renmu
Senegaali renmu
Senegaalixoore renmu
Ganbiya renmu
Ganbisaara renmu
Yinme lanta siini yingumen falle
O nan sigi keeta ; o nan giri keeta!
O xa nan terinke keeta !
Seren raawa xasono i ma yi x an lanta xasono an gida yi
Laxabure di xawuyaaxu a da tonŋu ko ti:
Nke nta kanna xa da raga yi
Nke kanna xa gema yi ya
Bawo ke be ga kaane n ke n ta ken tu !
kappe su falle ni xiiden ya
ñaxa su falle ni xiiden ya
hinneye n su na denme ya di
« Ñaxan fasu xiide yi »

Safandaana sooninkara deenandunbe
Xaralenma/ Aliyu gundo si-sawaane
Gaabu goppela - Xaayi mara ndi
Maali

Ajouter vos commentaires

Poster un commentaire en tant qu'invité

0

Commentaires (3)

  • Mohamed Mangassouba

    xalibe ndoo dawa nkapaleman soninkara wurigindana digame waa sankunu sefe xane waa sankunu dan gumange yogonu naati gumange a xaawa sankunu xaa safande ntaa sankunu antaa buluxene antaa mungini (owaa an tigana owaa an nawarini tii an xaran sugu adoo an kawandu adoo an tongondu soninka xane konee maxoto asafandee ya xoteni maa garini xabenu gaa xaran sugu bagadini ayi xa ganaya xaralemo okuu yana maniho .alliw gundo si-sawaane )nawaari ayinaa baraji xeri ayinaa akissi ayinaa an taga

Charger plus